പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ | Parthasaradhim Bhavaye Lyrics In Malayalam


 
ആ ആ ആ
പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ
പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ
ശ്രീ പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ 
ശ്രീ പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ
ശ്രീ പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ

കേവലമാം എൻ ജന്മ ജന്മാന്തര
കേവലമാം എൻ ജന്മ ജന്മാന്തര
പാപജാലം അകലാൻ അനുവേലം
പാപജാലം അകലാൻ അനുവേലം

പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ
ശ്രീ പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ 

ആത്മ പദങ്ങളിൽ മുനിജനം തേടും
പ്രണവാമൃതമറിയാൻ
ആത്മ പദങ്ങളിൽ മുനിജനം തേടും
പ്രണവാമൃതമറിയാൻ

ദേവ ദേവ സുരനായക മാമവാ
ദേവ ദേവ സുരനായക മാമവാ
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ 
ആ ആ ആ
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
നാദ രൂപ ഗുരു 

നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
നാദ രൂപ ഗുരു

സരിസസനി ധസനിധപ 
ഗമപധനി നാദരൂപ ഗുരു
പധനിധ ധനിസരി ഗഗരിഗ 
സരിസസനി ധപമ ഗമപധനി 
നാദരൂപ ഗുരു

പപധപ മഗരി നിധപമഗ സനിധ 
ഗരിമഗരിസ സനിധ ഗമപധനി നാദ

സസരി ഗഗഗ ഗമഗമ ഗഗ
ഗഗമഗമ ഗഗ ഗമ ഗമഗഗരിരി 
സരിഗമ ഗരിസ സനിസരിഗഗ
രിരിഗ രിരിഗ രിരിഗ രിരിഗ 
നിരിഗരി രിഗ സരിസസ നിസധ
നിസരിസസനിധ നിധപമ 
പധനിധപമ ഗരിഗസ
രിഗമപധ മ പധനിസ 
പ ധനിസരിഗ സ
സരിഗമ പമഗരി സസനിസ 
ഗരിസനിസ രിസനിധപ ഗമപധനി

നാദരൂപ ഗുരുപവനപുരേശ്വര
അരുളുക സാമ്പ്രതമടിയനൊരഭയം
നാദരൂപ ഗുരുപവനപുരേശ്വര
അരുളുക സാമ്പ്രതമടിയനൊരഭയം
പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ
ശ്രീ പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ 
ശ്രീ പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ
ശ്രീ പാർത്ഥസാരധിം ഭാവയേ

LYRICS IN ENGLISH

No comments

Theme images by imacon. Powered by Blogger.