അമ്പിളിക്കല ചൂടും ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍

Monday, February 24, 2014

അമ്പിളിക്കല ചൂടും നിന്‍ തിരുജടയിലീ തുമ്പമലരിനും ഇടമില്ലേ പ്രണവമുഖരിതമാമീ പ്രകൃതിയില്‍ പ്രണയമധുനൈവേദ്യവുമായ് വിരിയും മലരിന്‍ ഇതളില്‍ ഹര...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.